Rada Ministrów przyjęła ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE)

Rada Ministrów przyjęła ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE) - podało Ministerstwo Gospodarki na swojej stronie internetowej.

Główne cele ustawy to stworzenie nowego systemu wsparcia opartego na systemie aukcyjnym, uproszczenie procedur koncesyjnych, wprowadzenie prosumenckiego wytwarzania energii, a także możliwość produkcji energii z OZE na własne potrzeby.

Przewidywane jest utrzymanie obecnego systemu wsparcia dla istniejących instalacji OZE. Jednocześnie wytwórcy energii elektrycznej mają możliwość wyboru między dotychczasowymi zasadami a zadeklarowaniem przystąpienia do nowego tzw. systemu aukcyjnego, który zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2015 r. Organizowane będą odrębne aukcje na wytwarzanie energii elektrycznej produkowanej w obiektach o mocy do 1 MW oraz o mocy powyżej 1 MW. Według założeń minimum jedna czwarta energii powinna zostać wytworzona w instalacjach OZE o mocy do 1 MW.

Szczegółowe informacje dotyczące aukcji będą określane w rozporządzeniu wydawanym przez ministra gospodarki do 30 listopada każdego roku. MG będzie ogłaszać również tzw. „cenę referencyjną”, czyli maksymalną, za jaką będzie można zakupić w danym roku 1 MWh energii z OZE.

Ustawa o OZE przewiduje również utworzenie Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej SA (OREO SA), którego zadaniem będzie m.in. rozliczanie ujemnego salda między wartością sprzedaży energii i wartością zakupu energii wytworzonej na podstawie funkcjonowania systemu aukcyjnego.

Obniżone będzie wsparcie dla instalacji tzw. spalania wielopaliwowego. Zlikwidowana będzie też pomoc dla dużej energetyki wodnej.

Ustawa zawiera zapisy, które mają wspomagać energetykę prosumencką - czyli wytwarzanie energii na własne potrzeby z możliwością odsprzedaży nadwyżek.

Ustawa o OZE wejdzie w życie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. MG podało, że przepisy wprowadzające nowy system wsparcia OZE zaczną obowiązywać po upływie dwunastu miesięcy od daty wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej system wsparcia jako zgodny z przepisami o pomocy publicznej.


Nowe zasady wsparcia „zielonej energii”. Rząd przyjął projekt ustawy o OZE

źródło: ew / Rynek Infrastruktury

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zaproponowano w nim rozwiązania wzmacniające zrównoważony rozwój energetyki odnawialnej.

Wsparcie dla „zielonej energii” będzie optymalne kosztowo, dlatego nie powinno powodować wzrostu cen dla konsumentów. Cena energii elektrycznej ma być ważnym czynnikiem konkurencyjności polskiej gospodarki.


Rząd zaproponował zmianę systemu wspierania energetyki odnawialnej. Mechanizm zielonych certyfikatów ma zostać zastąpiony przez system aukcyjny, który powinien być optymalny kosztowo i będzie wspierał efektywną produkcję „zielonej energii”. Skonstruowano go tak, by zapewnił pełną konkurencję wszystkich technologii OZE.


To w konsekwencji powinno doprowadzić do rozwoju nowych, najbardziej efektywnych kosztowo instalacji oraz uniemożliwić występowanie „nadwsparcia”, co miało miejsce w ramach funkcjonującego mechanizmu tak zwanych zielonych certyfikatów. System aukcyjny miałby ruszyć z początkiem 2015 roku. Bez wprowadzenia proponowanej optymalizacji kosztowej, system wsparcia OZE może kosztować między 4,6-6,2 mld zł w 2015 roku oraz 7,5-11,5 mld zł w 2020 roku.


Według projektu ustawy, system aukcyjny ma obejmować oferty wytwarzania energii elektrycznej w nowych i zmodernizowanych instalacjach OZE. W przypadku istniejących instalacji maksymalny, zagwarantowany okres systemu wsparcia wyniesie 15 lat i będzie liczony od momentu wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej, za którą przysługiwałoby świadectwo pochodzenia.


Dla nowych inwestorów OZE przewidziano inny, innowacyjny sposób wyliczania stałej ceny gwarantowanej obowiązującej przez 15 lat. Przewidziano też organizowanie odrębnych aukcji na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, produkowanej w obiektach o mocy zainstalowanej do 1 MW i powyżej 1 MW. Przy czym, co najmniej 25 procent energii elektrycznej z OZE powinno pochodzić z obiektów o mocy zainstalowanej poniżej 1 MW.


Projekt zakłada, że aukcje co najmniej raz w roku ma ogłaszać, organizować i przeprowadzać prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem aukcji będzie musiał zamieścić w BIP URE ogłoszenie o aukcji. Aukcje będą wygrywane przez uczestników, którzy zaoferują najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej z OZE.


Przepisy wprowadzające nowy system wsparcia OZE mają obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie dwunastu miesięcy od daty wydania pozytywnej decyzji KE, zatwierdzającej system wsparcia jako zgodny z przepisami o pomocy publicznej. Zapis ten jest korzystny dla inwestorów, ponieważ daje im znacznie więcej czasu na dostosowanie swoich inwestycji do nowych wytycznych.

©2013 SIDE-CLUSTER
188027