Badania i analizy

Dzięki doświadczeniu w zakresie prowadzenia badań rynku oraz nowoczesnym metodom badawczym, jesteśmy w stanie zaproponować swoim klientom bardzo szeroki wachlarz usług.

Wykorzystujemy metodologię, która bazuje na wiedzy psychologicznej i ma mocno indywidualny charakter, dostosowany tak, aby odpowiadał potrzebom klienta i był w pełni adekwatny do danego przypadku. Naszym celem nadrzędnym jest zapewnienie jak najwyższej jakości usług przy zachowaniu możliwie najniższych nakładów. Dlatego każde przeprowadzane przez nas badanie jest w pełni kontrolowane na wszystkich jego etapach.

Stała współpraca ze specjalistami z zakresu psychologii, socjologii, politologii czy z agencjami reklamowymi oraz nasze autorskie narzędzie badawcze (iRMS), pozwala nam nieustannie podnosić jakość usług oraz sprostać oczekiwaniom i dynamice rynku. Dzięki temu możemy zaproponować Państwu szeroką gamę usług z zakresu badań i analiz.


BADANIA ILOŚCIOWE


- CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

Narzędzie pozwala bardzo szybko i skutecznie przebadać dużą próbę ludzi bez względu na to gdzie się znajdują. Metoda ta wykorzystuje bowiem łącza telefoniczne za pomocą których ankieterzy wprowadzają dane uzyskane od respondentów do komputera. Powstałe w ten sposób wyniki surowe są błyskawicznie zakodowane i mogą zostać poddane dalszym analizom i interpretacji badacza.

- CASI (Computer Assisted Self Interviewing)

Umożliwia przebadanie stosunkowo dużej próby osób indywidualnie, przy zastosowaniu komputerów jako narzędzia do spisywania danych. Dzięki tej metodzie można szybciej przeprowadzić późniejsze analizy niż przy pomocy zwykłych ankiet zapisanych na ryzach papieru. Minusem jest ograniczenie czasowe i przestrzenne badania oraz większe niż w przypadku pozostałych metod ilościowych koszty.

- CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)

Wywiad przez internet, prowadzony za pomocą kwestionariusza internetowego. Celem badania jest dotarcie dogrup użytkowników internetu. Ankiety mogą być adresowane do konkretnych grup docelowych. Atutami narzędzia są niskie koszty, krótki czas realizacji badania oraz krótki czas przygotowania danych do analizy.

- CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing)

Indywidualne wywiady przeprowadzane z respondentamiza pomocą komputera/tabletu zamiast tradycyjnych papierowych kwestionariuszy. Jest to narzędzie badawcze umożliwiające dotarcie do właściwej grupy docelowej w warunkach domowych, w pracy, na ulicy czy we wcześniej umówionym, dogodnym dla respondenta miejscu.Największymi atutami są:

  • obniżenie kosztów badania poprzez ominięcie etapu ręcznego wpisywania danych z ankiet,
  • zbieranie danych online/natychmiastowe/szybkie przesyłanie odpowiedzi respondentów na serwer,
  • możliwość zoptymalizowania warunków badania poprzez wykorzystanie muzyki, fragmentów filmów czy zdjęć,
  • lepsza kontrola jakości przeprowadzanego wywiadu.

- PAPI (Paper Assisted Personal Interviewing)

Najbardziej klasyczna metoda badań ilościowych, polegająca na wywiadzie bezpośrednim z respondentem za pomocą papierowej wersji kwestionariusza/ankiety. Metoda ta umożliwia łatwe dotarcie do docelowej grupy badanych i może być przeprowadzona praktycznie w każdych warunkach.


BADANIA JAKOŚCIOWE


- FGI (Focus Groups Interviews)

Metoda, dzięki której możemy dociec głębokich motywów i opinii respondentów. Polega ona na przeprowadzeniu pogłębionej rozmowy z małą grupą ludzi i jest najczęściej stosowaną, jakościową metodą badawczą. Całość zaś jest nagrywana i przeprowadzana w pomieszczeniu, które umożliwia klientowi swobodną obserwację osób badanych. FGI umożliwia poznanie argumentów, opinii oraz ocen powstałych w ferworze dyskusji.

- IDI (Individual In-Depth Interviews)

IDI przypomina swoją metodyką FGI. Główna różnica polega na tym, że tego typu pogłębione wywiady przeprowadzane są indywidualnie i są strukturyzowane przez moderatora w o wiele większym stopniu niż klasyczne Focusy. Umożliwiają one dotarcie do opinii każdej konkretnej osoby, która bierze udział w badaniu ze względu na ich indywidualny charakter.

- Desk Research

Analiza danych zastanych (dokumenty, bazy danych, biuletyny, katalogi, publikacje, internet, raporty analityczne, prasa, zestawienia danych statystycznych oraz innych) wzajemna ich weryfikacja oraz scalenie. Efektem tej analizy jest stworzenie raportu zawierającego ocenę jakości zebranych informacji. Metoda ta pozwala również spojrzeć na problem z wielu perspektyw dzięki wykorzystaniu różnych źródeł danych oraz ułatwia podjęcie decyzji dotyczących dalszych działań w danym obszarze.

- Mystery Shopping

Tajemniczy klient pozwala na sprawdzenie jakości funkcjonowania usług wybranej firmy. Dzięki tej metodzie możliwe jest sprawdzenie w jaki sposób pracownicy danej firmy radzą sobie z obsługą klienta, czy są kompetentni i nie psują swoim postępowaniem wizerunku firmy. Metoda ta umożliwia także poznanie opinii klientów, oczekujących na przyjęcie ich zlecenia. Mystery Shopping umożliwia dyskretną obserwację uczestniczącą, która daje obraz spontanicznych i nieplanowanych zachowań osób badanych, które są związane z nieświadomością tego, że znajdują się oni w sytuacji badawczej.

- Testy produktów

Metoda badawcza używana w przypadku produktu mającego wejść na rynek lub już na nim istniejącego. Badanie polega na testowaniu konceptu opakowania produktu, jego nazwy oraz haseł i formy przekazu reklamowego oraz sprawdza na jakim poziomie produkt spełnia oczekiwania generowane przez koncept. Aby otrzymać pełne wyniki badań wykorzystujemy zogniskowane wywiady grupowe (FGI), indywidualne pogłębione wywiady (IDI) oraz Central Location (in hall test)– badania konsumenckie przeprowadzane w wyznaczonej lokacji (np. specjalnie adoptowane pomieszczenia) zazwyczaj połączone z konsumpcją lub oceną opakowania, konceptu bądź reklamy. Zaletą jest możliwość zebrania danych od wielu respondentów w niewielkim okresie czasu.


TESTY PSYCHOLOGICZNE


W przygotowaniu


EYETRACKING


W przygotowaniu

©2013 SIDE-CLUSTER
188025